Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności  Aplitt sp. z o.o. przedstawia informacje, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Wiedza na ten temat jest istotna, prosimy zatem o ich uważne przeczytanie.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o.:

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor ochrony danych”,
 • e-mailem – na adres: iod@aplitt.pl.

Jakie informacje gromadzimy?

 • Od użytkowników naszych usług komercyjnych („Klientów”) pozyskujemy za pomocą jawnych formularzy dane związane z dokumentacją i realizacją usługi, tj. dane identyfikujące stronę umowy oraz dane teleadresowe.
 • Od osób zainteresowanych informacją na temat naszej firmy i oferowanych usług („Korespondentów”) pozyskujemy podstawowe dane identyfikacyjne i telekomunikacyjne, umożliwiające kontakt, zbierane na przeznaczonych do tego formularzach wraz z treścią zapytań.
 • W przypadku odwiedzających nasze serwisy internetowe („Gości”), w tym Klientów i Korespondentów, informacje zbierane są automatycznie w postaci: a) logów aktywności i b) plików cookies. Więcej na temat obu tych narzędzi piszemy poniżej w dedykowanych rozdziałach.
 • W związku z prowadzoną działalnością pozyskujemy dane teleadresowe z ogólnodostępnych baz a także np. podczas spotkań biznesowych, eventów branżowych lub wymieniając wizytówki („Potencjalni klienci”).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania zbieranych przez nas informacji i jak długo zamierzamy je przetwarzać?

 • W przypadku Klientów, dane przetwarzane są w celu nawiązania współpracy, a po zawarciu umowy, w celu jej realizacji przez okres trwania umowy oraz maksymalnie rok po jej zakończeniu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy.
 • Po tym terminie, dane są przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Klientem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Aplitt sp. z o.o. jako administratora.
 • W przypadku Korespondentów, dane kontaktowe i zawartość korespondencji są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia.
 • Dane teleadresowe Klientów i Korespondentów są przetwarzane do realizacji promocji usług własnych lub obcych, na podstawie udzielonych zgód do czasu ich odwołania.
 • Dane teleadresowe Potencjalnych Klientów są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (przez czas niezbędny w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowej lub do czasu wniesienia sprzeciwu) lub, w przypadku osób fizycznych, na podstawie uzyskanej zgody (do czasu odwołania zgody).
 • Dane Gości w postaci logów przetwarzane są przez okres maksymalnie 2 lat od daty odwiedzenia serwisu, na postawie prawnie usprawiedliwionego interesu Aplitt sp. z o.o. jako administratora. Więcej o plikach logów piszemy w dedykowanym rozdziale.
 • Dane zawarte w plikach cookie przetwarzane są przez czas korzystania ze strony lub zapisany w nich czas ważności, nie dłuższy niż 2 lata. Przetwarzanie plików cookie odbywa się jednocześnie na warunkach określonych i zaakceptowanych przez użytkownika za pomocą konfiguracji przeglądarki użytej do przeglądania naszego serwisu. Więcej o plikach cookie piszemy w dedykowanym rozdziale.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich zakres jest ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub komunikacji. Brak zgody uniemożliwia odpowiednio realizację usługi lub komunikację między  stronami. Informacje zbierane w logach i za pomocą plików cookie pozyskiwane są automatycznie, na podstawie konfiguracji przeglądarki.

Do jakich odbiorców przekazywane są gromadzone dane?

Aplitt sp. z o.o. udostępnia opisane wyżej dane wyłącznie podmiotom współpracującym przy realizacji usług, z którymi przetwarzanie danych jest związane i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Aplitt sp. z o.o. udostępnia opisane wyżej dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, w zakresie wynikającym z tego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Aplitt sp. z o.o. przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do jej wycofania w zakresie, w jakim została udzielona. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Pliki dziennika (Logi)

Jak większość standardowych witryn Aplitt sp. z o.o. wykorzystuje pliki dziennika (logi). Logi mogą zawierać następujące informacje dot. użytkowników (Gości): adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu, liczbę kliknięć oraz login, po każdorazowym zalogowaniu do serwisu. Logi przetwarzamy w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie jest automatycznie łączona z innym danymi użytkowników.

Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Plik cookie to fragment danych przechowywanych na komputerze użytkownika (Gości), powiązany z informacją o użytkowniku. Aplitt sp. z o.o. może wykorzystywać zarówno pliki cookies instalowane tymczasowo na okres sesji jak i pliki cookies instalowane na stałe. W przypadku tymczasowych plików cookies, w momencie zamknięcia przeglądarki lub wylogowania, plik cookie przestaje działać i zostaje usunięty. Stałe pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika na dłuższy okres czasu. Informacje i instrukcje usuwania stałych plików cookies można znaleźć w zakładce pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Tymczasowe pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu śledzenia preferencji użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z witryny. Pomagają również skrócić czas ładowania witryny i zmniejszają obciążenie serwera. Stałe pliki cookies mogą być wykorzystane przez Aplitt sp. z o.o. do przechowywania informacji, np. o zamiarze lub braku zamiaru przechowywania hasła w pamięci przez użytkownika lub podobnych informacji. Pliki cookies wykorzystywane w ramach witryny Aplitt sp. z o.o. nie służą do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowe strony aplitt.pl korzystają z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Cookies w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą, żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

Zmiany w Polityce Prywatności

Na zmiany w Polityce Prywatności  Aplitt sp. z o.o. może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój  serwisów informatycznych. O tych zmianach będziemy każdorazowo informować odsyłając do zaktualizowanej wersji Polityki.

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być kierowane bezpośrednio na adres: iod@aplitt.pl